Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017
Hình ảnh

Industrial Park Welcome the “Wave” of Investment from TPP

Hình ảnh

Pho Noi Textile Industrial Zone (Under Pho Noi B Industrial Zone)

Hình ảnh

Thang Long II Industrial Zone (Under Pho Noi B Industrial Zone)

Hình ảnh

Market Entry

Hình ảnh

Trade Promotion

Hình ảnh

Passing Thailand, Singapore, Vietnam Leads the Region in The PMI Index